Concurs decoratie

REȚETE CU
MIEZ DE POVESTE

decoratie

*Produsele participante
sunt pastele din gama Băneasa

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –Organizatorul Campaniei se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.1. Date privind operatorul de date cu caracter personalIn vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre Organizatorul Campaniei, fiind denumit in continuare „Operatorul”.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

MP Baneasa Paste SA , societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Buftea, jud Ilfov, Str.Rasaritului nr 47b, Cod Unic de Inregistrare 22650853, atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J23/2451/2012,

Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor sunt urmatoarele: email gdpr@mpbaneasa.ro2. Scopurile si temeiurile juridiceDatele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (consimtamant in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):3. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul CampanieiIn cadrul Campaniei, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

(i) Nume si prenume

(ii) Numar de telefon

(iii) Posta electronica

(iiii) Adresa

Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.

Pentru castigatori:

(i) Nume si prenume

(ii) Numar de telefon

(iii) Codul numeric personal

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Organizatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare, precum si pentru verificarea indeplinirii criteriului de varsta pentru participarea la Campanie prevazut la art. 5.1. din Regulament.5. Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal5.1 Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in vederea inscrierii in Campanie, precum si in etapa de validare a castigatorilor prin intermediul website-ului, telefonic, prin posta sau corespondenta electronica.

Operatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor:6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal6.1. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Operator timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

6.2. Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila pentru o perioada de 5 ani.

6.3. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7. Drepturile persoanelor vizate7.1. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi, in calitate de persoane vizate conform GDPR:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

d) Retragerea consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

f) Dreptul la portabilitate: in masura in care Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile.7.2. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a) - f) de mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

7.3. Solicitarea persoanei vizate va fi analizată şi va primi răspuns în termen de o luna de zile de la primirea solicitării, conform Regulamentului UE privind protecția datelor.8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilorIntrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.9. Securitatea datelor cu caracter personalOperatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.10. Modificarea Anexei privind prelucrarea datelor cu caracter personalOperatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.